בס'ד

                                                                                                                                                                                                                                         

Cursos de Hebreo Online

Ulpan Mahir - Cursos de Hebraico

NO TODOS LOS CURSOS DE HEBREO ONLINE SON IGUALES...

 

En materia de Educación a Distancia existen diferentes sistemas. Conoce el nuestro...

 

 

 

 

Profesores certificados por los mejores centros académicos de Israel.

 

alt

alt

alt

alt

alt

 
 

Universidad Hebrea

de Jerusalem

Universidad de

Tel Aviv

Centro de Tecnologia

Educativa de Tel Aviv

Machon Chana

de Tzfat

Machon Greenberg

de Jerusalem

 

 

< Salas de Estudio 24 hs.           Sistema Blended Learning >

 

Solicite Información

.

 

Recomendar este Site